Соціально-політичні студії. Науковий альманах

 • Соціально-політичні студії: наук. альм.: пр. молодих науковців. Науки: політологія, соціологія, історія, економіка. Вип.4/ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології.–Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020.–155 с–Текст укр., рос., англ.

  УДК 316:327:33(082) С692

  Рекомендовано до друку вченою радою факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол No 6 від 15 червня 2020 р.

  Редакційна колегія:

  • Головний редактор: В. В. Глєбов, кандидат історичних наук
  • Відповідальний секретар: Ю. В. Узун, кандидат політичних наук
  • Члени редакційної колегії: С. В. Коч, кандидат політичних наук І. В. Максименко, кандидат політичних наук М. С. Покась, кандидат політичних наук

  Адреса редакційної колегії : Україна, вул. Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65026. Tel. : (0482) 68-51-60

  • ЗМІСТ (Завантажити альманах)
  • ПЕРЕДМОВА
  • Багіров М. С. ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИКИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
  • Воронко О. Ю. ПРОПАГАНДА 2.0 
  • Гордіюк О. М. КІПРСЬКИЙ КОНФЛІКТ: ІСТОРІЯ ТА УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ
  • Гуйван О. Г. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА КУБІ (2008‒2020 рр.)
  • Джеріпа А. О. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ В РЕСПУБЛІЦІ КОРЕЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
  • Замкова К. П ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІДНОСИН (2014‒2020 РР.)
  • Карпова Е. О. ІНФОРМАЦІЙНА АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ (2014‒2020 РР.)
  • Коваль В. І. ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ РЕСПУБЛІКИ КІПР В СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
  • Кур’янова Т. С. «СВОЇ» VS. «ЧУЖІ»: ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МІГРАНТІВ ІНДІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 60
  • Нестеренко І. О. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ІНДІЇ (2001-2020)
  • Nesterenko I. O., Sturmak K. K. RIVALRY AND COOPERATION BETWEEN STATES: ECONOMIC AND CULTURAL ASPECTS (BASED ON THE STUDIES OF I. WALLERSTEIN AND R. INGLEHART)
  • Сізокрилов М. В. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВЛЯЧОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В ІЗРАЇЛІ
  • Слонкіна А. В. ІМІДЖ ЖУРНАЛІСТА ЯК СПОСІБ НЕВЕРБАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ
  • Собко В. В. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  • Стойкова Д. Г. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ІНФОРМАТИЗАЦІЯ, РІВЕНЬ ОСВІТИ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА
  • Стурмак К. К. КОНЦЕПЦІЯ А. ДАВУТОГЛУ «НУЛЬ ПРОБЛЕМ ІЗ СУСІДАМИ»У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ТУРЕЧЧИНИ (РЕАЛІЗАЦІЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ)
  • Тоцька І. В ГЛОБАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ МЕГАЦИКЛІВ
  • Udis E. J. THE COMPARISON OF THE GREAT DEPRESSION ON THE TERRITORY OF UKRAINE AND THE USA
  • Усатюк К. Р. РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКИЙ КОНФЛІКТ 2008 РОКУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
  • Хиля С. А. ГЕТЬМАНЩИНА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ВЕСТФАЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДІНИХ ВІДНОСИН
  • Череватий В. О. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
  • Шокола Ю. О. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (2013‒2020 рр.)
  • АВТОРИ
  • ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 • Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці молодих науковців. / Одеса: Інститут Соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Науки: політологія, соціологія, історія.

  УДК 316:32 ББК 66Я4 С 691

  Затверджено до друку Вченою Радою Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І .І. Мечникова (протокол № 7 від 21 березня 2017 року).

  Редакційна колегія:

  • Головний редактор – к.іст.н. Глебов В. В.
  • Відповідальний секретар – к.політ.н. Узун Ю. В.
  • Члени редакційної колегії – к.пол.н. Коч С. В.,
  • к.політ.н. Максименко І. В.,
  • к.соц.н. Князєва О. В.,
  • к.політ.н. Колотвін П. О.

  Мови: укр., рос., англ.

  У випуску «Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці молодих науковців» (2017) представлено результати наукових та науково-практичних досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології, соціології, історії і практики міжнародних відносин. Надрукові статті є гідним внеском у вітчизняну науку і можуть бути використані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, всіма, кого цікавлять сучасні процеси соціально-політичного розвитку.

  Адреса редакційної колегії:

  вул. Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65026, Україна. Tel.: 0482 – 685160 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017
  • ЗМІСТ (Завантажити альманах)
  • Глєбов Віктор Вікторович -директор Інституту Соціальних наук ПЕРЕДМОВА с. 5
  • Опрощенко Юлія ПРОЦЕДУРИ ТА ІНСТИТУТИ ІНКОРПОРАЦІЇ ТА РЕІНКОРПОРАЦІЇ В ЄС с. 6
  • Бурлака Олена МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК с. 10
  • Полянська Дженні ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ с. 13
  • Морозов Олександр ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ с. 21
  • Коваленко Дарья ТИПЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ с. 24
  • Новицький Максим УЛЬТРАПРАВІ РУХИ У КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ с. 30
  • Марченко Анастасія ПРОТЕСТНА АКТИВНІСТЬ ЕТНІЧНИХ МІГРАНТІВ: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ с.35
  • Колесник Дар’я РЕЗУЛЬТАТ ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ШВЕЦІЇ с. 38
  • Коляда Ю.А. КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ с. 43
  • Ковальчук Вікторія ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНІ ІННОВАЦІЇ» У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ с. 47
  • Топчiу Анна ПОЛІТОЛОГІЧНА ВІСЬ «СХІД-УКРАЇНА-ЗАХІД»: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК с. 52
  • Мілошова Діана ЦЕНЗУРА ТА ЦЕНЗУРУВАННЯ В ЄВРОПІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ с. 56
  • Маловічко Яна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ с. 62
  • Кусик Лев ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ США ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НА ПОЛІТИКУ 1823 -1939 РОКІВ с. 66
  • Маковський Артем ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ІТАЛІЇ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918 -1939) с. 70
  • Долженко Лідія ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В УКРАЇНІ с. 75
  • Карагяур Вікторія СПІЛКУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ с. 79
  • Понуренко Аліна ДИТИНСТВО ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ с. 83
  • Сіможенко Катерина МУЛЬТФІЛЬМ ЯК РЕТРАНСЛЯТОР ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ с. 87
  • Лук’янчук Катерина ВІЗУАЛЬНІ ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ с. 92
  • АВТОРИ с. 96
 • Соціально-політичні студії. Науковий альманах № 2. Праці молодих науковців – Науки: політологія, соціологія, історія. / Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

  УДК 316:32 С691

  Рекомендовано до друку Вченою радою факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол No 5 від 27 лютого 2018 р.

  Редакційна колегія:

  • Головний редактор: В. В. Глєбов, кандидат історичних наук.
  • Відповідальний секретар: Ю. В. Узун, кандидат політичних наук.
  • Члени редакційної колегії: С. В. Коч, кандидат політичних наук,
  • І. В. Максименко, кандидат політичних наук,
  • О. В. Князєва, кандидат соціологічних наук,
  • П. О. Колотвін, кандидат політичних наук.

  У випуску «Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці молодих науковців. (2018)» представлено результати наукових та науково- практичних досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології, соціології, історії і практики міжнародних відносин. Більшість представлених у збірнику напрацювань представлено у доповідях на XХ-й науково-практичній конференції молодих науковців та студентів факультету, присвяченої темі «Війни та військові конфлікти сучасності: причини, умови, наслідки». Представлені статті є гідним внеском у вітчизняну науку і можуть бути використані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, всіма, кого цікавлять сучасні процеси соціально-політичного розвитку.

  Адреса редакційної колегії : Україна, вул. Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65026.

  Tel. : (0482) 68-51-60

  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018

  • ЗМІСТ (Завантажити альманах)
  • Глєбов Віктор Вікторович - директор Факультету міжнародних відносин, політології та соціології ПЕРЕДМОВА с. 6
  • Опрощенко Юлія МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНА ВІЙНА: ОСНОВНІ РИСИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ с. 7
  • Вінічук Тетяна ВІЙСЬКОВА СТРАТЕГІЯ КИТАЮ: ПЕРСПЕКТИВИ ВПЛИВУ НА АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН с. 12
  • Пономаренко Валерія ЕВОЛЮЦІЯ ПРИНЦИПУ ПАЦИФІЗМУ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЯПОНІЇ с. 15
  • Лежняк Карина РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КНДР И ЯПОНИЕЙ ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОХИЩЕННЫХ ЯПОНЦЕВ с. 20
  • Прохорова Вікторія ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ КОНФЛІКТ ТА КОНФЛІКТ НА СХОДІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СПІЛЬНИХ РИС с. 24
  • Кусик Лев ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США В 1940 - 1980-Х РОКАХ с. 29
  • Плотко Валерія МІЖНАРОДНИЙ СУД ТА АРБІТРАЖ У ВИРІШЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК ТА ВОЄНІЗОВАНИХ КОНФЛІКТІВ с. 34
  • Новошицький Богдан АНАЛИЗ МЕМУАРОВ ЛИ КУАН Ю «ИЗ ТРЕТЬЕГО МИРА - В ПЕРВЫЙ. ИСТОРИЯ СИНГАПУРА (1965-2000)» с. 42
  • Новошицький Богдан АСЕАН: БЕЗПЕКОВИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІРИ ДІЯЛЬНОСТІ с. 46
  • Шевченко Юлія КАРЛ ФОН КЛАУЗЕВІЦ ТА СУНЬ ЦЗИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ВІЙНИ с. 50
  • Знаменська Єліна ВОЄННА СОЦІОЛОГІЯ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК с. 53
  • Капишинская Марина ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ВОЙНЕ И ИХ НЕСООТВЕТСВИЕ ПРАКТИКЕ с. 57
  • Сокоринський Володимир ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ с. 61
  • Сокоринський Володимир ЛІВІ РУХИ В ЄВРОПІ ТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ с. 66
  • Шелест Олександр МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ СКАНДИНАВСЬКОГО СОЦІАЛІЗМУ с. 77
  • Солодовський Єгор СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ТРАНЗИТ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ с. 84
  • Сах Катерина ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ с. 88
  • Коляда Юлія КОНЦЕПЦИИ РЕВОЛЮЦИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ с. 92
  • Морозов Олександр ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ НАЦІОНАЛІЗМУ ТА ГЛОБАЛІЗМУ У СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ с. 97
  • Тоцька Ірина ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР «ЗАКАТ ЕВРОПЫ». АНТИЧНЫЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ТИПЫ КУЛЬТУР с. 101
  • Марченко Анастасія РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МАРГІНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА с. 106
  • Понурєнко Аліна ОСОБОЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ с. 110
  • АВТОРИ с. 116
 • Соціально-політичні студії : наук. альм. : пр. молодих науковців. Науки: С692 політологія, соціологія, історія, економіка. Вип. 3 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 180 с. – Текст укр., рос., англ.

  УДК 316:327:33(082) С692 Рекомендовано до друку вченою радою факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ ім. І. І. Мечникова. Протокол No6 від 16 квітня 2019 р.

  Редакційна колегія:

  • Головний редактор: В. В. Глєбов, кандидат історичних наук
  • Відповідальний секретар: Ю. В. Узун, кандидат політичних наук
  • Члени редакційної колегії: С. В. Коч, кандидат політичних наук
  • І. В. Максименко, кандидат політичних наук
  • О. В. Князєва, кандидат соціологічних наук
  • П. О. Колотвін, кандидат політичних наук

  У випуску представлено результати наукових та науково-практичних досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології, соціології, економіки, історії і практики міжнародних відносин. Більшість представлених у збірнику напрацювань представлено у доповідях на XХI-й науково-практичній конференції молодих науковців та студентів Факультету міжнародних відносин, політології та соціології (ФМВПС), присвяченій темі «Історична політика країн Європи в епоху Пост-правди». Представлені статті можуть бути використані учнями шкіл, молодими науковцями- студентами, всіма, кого цікавлять сучасні процеси соціально-політичного розвитку.

  УДК 316:327:33(082)

  Адреса редакційної колегії : Україна, вул. Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65026. Tel. : (0482) 68-51-60

  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019

  ЗМІСТ (Завантажити альманах)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наші партнери

title_5f65d5318d0935120244771600509233
title_5f65d5318d1737549549191600509233
title_5f65d5318d26f2054230511600509233
Top