Брусиловська Ольга Іллівна

Список головних публікацій:

Чинники політичних трансформувань Східної Центральної Європи // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. - К.: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. - Вип. 10. - С. 17-23.
Ідеологічна трансформація країн Центральної й Східної Європи в 90-ті рр. // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2001. - Вип. 18.– С. 42-50.
Особливості економічної трансформації країн Південно-Східної Європи в 90-ті рр. ХХ ст. // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 22.– С. 48-62.
Косово: гра з нульовою сумою // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2003. - Вип. 25. – С. 51 – 60.
У пошуках місця під сонцем. Відносини України із країнами Східної та Центральної Європи: крізь призму наукових досліджень та реальної політики // Політика і час. – 2005. - № 8. – С. 64-72.
Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, внутрішні зміни. – Одеса: Астропринт, 2007. – 352 с.
Конфликтите в Косово и Ирак в контекста на международните отношения // Международни отношения (София, България). – 2008. - № 3. – С. 53-72 (на болг. мові) (у співпраці з А.Задорожньою).
Украйна, като транзитна държава // Геополитика & геостратегия (София, България). – 2008. - № 4. – С. 81-88 (на болг. мові) (у співпраці з А.Задорожньою).
Східноєвропейська політична трансформація: уроки для України // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. Політичні науки. – 2008. – Т. 13. – Вип. 5. – С. 795-801.
Теоретические основы исследования системной трансформации стран Центральной и Восточной Европы // E-gospodarka, e-spolechenstwo w Europie Srodkowej i Wschodniej / Pod red. S.Partyckiego. - Lublin: KUL, 2009. - S. 292-296.
Зовнішня політика України після 2004 року: східноєвропейський вимір // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 13. – С. 641 - 647.
Польско-украинские экономические отношения в контексте развития Восточного партнерства // Partnerstwo ii wspolpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w Europie Srodkowej i Wschodniej / Pod red. S.Partyckiego. - Lublin: KUL, 2010. – S. 202-207.
Социально-экономические трансформации в посткоммунистических странах Европы: пример Венгрии // Spoleczenstwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Srodkowej i Wschodniej / Pod red. S.Partyckiego. - Lublin: KUL, 2011. – S. 181-185.
Ідеологічна трансформація країн Південно-Східної Європи: наростання націоналістичної хвилі? // Політичний менеджмент. – 2011. - № 3 (48). – С.130-138.
Системні трансформації посткомуністичних країн Європи. 1989-2009. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Одеса: Астропринт, 2011. – 448 с.
Політичні процеси // Політологія. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Фоліо, 2012. – Розділ 10. – С. 230-252.
Соціально-економічна трансформація посткомуністичної Росії // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип. 2 (16). – C. 155-163.
Кризис демократии в кризисное время: пример России и Украины // Strategie dzialan w warunkah kryzysu / Red. nauk. Slawomir Partycki. – Lublin: KUL, 2013. – S. 18-22.
Друга Естонська Республіка: взаємовплив складових системної трансформації // Studia Politologica Ucraino-Polona / За ред. В. Горбатенка та І.Ставови-Кавки. – Житомир – Київ – Краків, 2013. - Вип. 3. – С. 318-326 (у співпраці з Н. Сіндецькою).
Динаміка політичних трансформацій на пострадянському просторі: цілі та моделі транзиту // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2 (18). Ч. 3. – C. 110-115.
The engagement of EU in the creation of subjects of international law: Kosovo case // The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration. – Vol. II. – Skopje: Van Gog, 2013. – P. 479-489.
Ukrainian business media in the context of “power - large capital” relations // Kreowanie przestrzeni spolecznej w cyfrowym swiecie. Wplyw mediow na rzeczywistosc polityczna oraz funkcjonowanie ruchow spolecznych i religijnych w Polsce i Europie Srodkowo-Wschodniej / Red. nauk. M. Lyszczarz, S.M. Marcinkiewicz, M. Sokolowski. – Torun: Wyd. Adam Marszalek, 2014. – S. 255-264.
Особливості політичного розвитку Польщі на початку ХХI століття: основні тенденції, проблеми, досягнення // Ужгородські польські наукові читання: історія, культура, політика, право. Науковий збірник / Під ред. М. Лендьел, М. Палінчака – Ужгород: Ліра, 2014. – С. 100-107.
Cross-border cooperation of the EU with Ukraine // Gospodarka w sieciach relacji / Pod red. Romana Sobieckiego. – Lublin: KUL, 2014. – S. 57-64.
“European idea” in Ukraine: Political Discussions in Verkhovna Rada on the Eve of Vilnius Summit (2013) // Constructing “Europe” and spread of European values. - Kaunas, 2014 // http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-058-9
Геополітичні стратегії країн Центральної Східної Європи в умовах еволюції пост-біполярної системи міжнародних відносин // Studia Politologica Ucraino-Polona / За ред. В. Горбатенка та І.Ставови-Кавки. – Житомир – Київ – Краків, 2014. - Вип. 4. - С. 18-26.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

Монографії:


Брусиловська О.І. Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, внутрішні зміни. – Одеса: Астропринт, 2007. – 352 с.
Статті в наукових фахових виданнях:
Брусиловська О.І. Економічна трансформація країн Східної Центральної Європи на початку 90-х рр. // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2000. - Вип. 9. - С. 100-105.
Брусиловська О.І. Чинники політичних трансформувань Східної Центральної Європи // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. - К.: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. - Вип. 10. - С. 17-23.
Брусиловська О.І. Політика США в Східній Європі: концепції й реальність // Правова держава. – Одеса, 2000. - № 2. - С. 90-95, 109-116.
Брусиловська О.І. Ідеологічна трансформація країн Центральної й Східної Європи в 90-ті рр. // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2001. - Вип. 18.– С. 42-51.
Брусиловская О.И. Восстановление европейской идентичности в посткоммунистических обществах (на материале стран Восточной Европы) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.– Симферополь, 2002. – Т. 15 (54). - № 1. – С. 307-309.
Брусиловська О.І. Особливості економічної трансформації країн Південно-Східної Європи в 90-ті рр. ХХ ст. // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 22.– С. 48-62.
Брусиловська О.І. Нові незалежні держави колишньої Югославії: загрози та виклики на початку ХХI ст. // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць. - 2003. – Вип. 16. – С. 474-480.
Брусиловська О.І. Косово: гра з нульовою сумою // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2003. - Вип. 25. – С. 51 – 60.
Брусиловська О.І. Посткомуністична трансформація України та Польщі: взаємний вплив економічного та політичного чинників // Перспективи. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2003. - № 2-3 (22-23). – С. 67-72.
Брусиловська О.І. Процес інтеграції України й країн Східної Європи в Європейське Співтовариство: джерела проблем та досягнень // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. Політичні науки. – 2003. – Т. 8. - Вип. 9. – С. 672-675.
Брусиловська О.І. Боснійська війна в контексті перегляду підвалин повоєнного міжнародного права // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. Політичні науки. – 2004. – Т. 9. - Вип. 9. – С. 160 -167.
Брусиловська О.І. СФРЮ: драма без епілогу // Віче. – 2004. - № 8. - С. 60-62.
Брусиловська О.І., Задорожня А.Г. Регіональне співробітництво України та країн Центрально-Східної й Південно-Східної Європи: Місце й роль у процесі посткомуністичної трансформації // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 27. – С. 18-28.
Брусиловська О.І. Розвиток ліберальної демократії та громадянського суспільства в посткомуністичних країнах Східної Європи // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2005.- Вип. 31. – С. 3 – 10.
Брусиловська О.І. У пошуках місця під сонцем. Відносини України із країнами Східної та Центральної Європи: крізь призму наукових досліджень та реальної політики // Політика і час. – 2005. - № 8. – С. 64-72.
Брусиловська О.І. Ідеологічна трансформація посткомуністичних країн Східної Європи: аналіз сучасної політології // Перспективи. – 2005. - № 3. – С. 75-81.
Брусиловська О.І. Політична трансформація Угорщини та Чехії в другій половині 90-х рр. ХХ – на початку ХХI ст.: порівняльний аналіз // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. Політичні науки. – 2005. – Т. 10. – Вип. 11. – С. 147-155.
Брусиловська О.І. Модель політичної трансформації третьої Речі Посполитої: уроки для посткомуністичних країн // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 32. – С. 39-51.
Брусиловська О.І. Американський чинник посткомуністичної трансформації країн Східної Європи // Науковий вісник. – 2006. - № 13 (33). – С. 122-133.
Брусиловська О.І. Шляхи економічної трансформації Чехії та Угорщини наприкінці ХХ – на початку ХХI ст. // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. Політичні науки. – 2006. – Т. 11. – Вип. 10. – С. 326-336.
Брусиловська О.І. Аналіз польських економічних реформ другої половини 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХI ст. // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 50. – С. 32-42.
Брусиловська О.І. Німецький чинник посткомуністичної трансформації країн Східної Європи // Буковинський журнал. – 2007. - № 1. – С. 95-103.
Брусиловська О.І. Чинник ЄС в посткомуністичній трансформації Східної Європи // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. Політичні науки. – 2007. – Т. 13. – Вип. 7. – С. 157-167.
Інші публікації, які додатково висвітлюють основний зміст дисертації:
Брусиловская О.И. Новые тенденции в политике США в Восточной Европе: анализ современной американской политологии // Записки історичного факультету. – Одеса: ОДУ, 1997. - Вип. 4. - С. 234-241.
Брусиловская О.И. Внешняя политика США: концептуальные основы и реальность // Записки історичного факультету. – 1998. - Вип. 7. - С. 240-248.
Брусиловская О.И. Отношения Украины и Болгарии в 1990-е годы: концепции и реальность // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби. – Одеса: Друк, 1999. – С. 109-116.
Брусиловська О.І. Болгарія в другій половині 90-х рр. ХХ – на початку ХХ ст.: основні тенденції політичного розвитку // Одеська болгаристика. Одеска блгаристика. Одесская болгаристика. – 2005-2006. - № 3-4. – С. 35-39.
Брусиловська О.І. Посткомуністичні трансформації країн Східної Європи. Навчальний посібник для студентів. – Одеса: Астропринт, 2007. – 360 с.


Матеріали конференцій, тези:


Брусиловська О.І. Україна й Румунія в 90-ті роки: досвід системної трансформації та міждержавного співробітництва // Україна – Румунія – Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин: Матеріали міжнародної наукової конференції / Буковинський політологічний центр. – Чернівці: Букрек, 2002. – С. 258-270.
Брусиловська О.І. Економічна трансформація посткомуністичних країн Центральної Східної Європи // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали конференції. 30 квітня – 10 травня 2004 р., м. Алушта. – Харків, 2004. – С. 42.
Брусиловська О.І. Особливості трансформаційних процесів у посткомуністичних суспільствах Польщі та України // Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції / Під ред. М.Поліщука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – С. 8-12.
Брусиловская О.И. Проблемы интеграции Украины и стран Центральной Восточной Европы в европейские структуры // Матеріали 7 міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ‘2004”. Том 1: „Політологія”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 34-36.
Brusilovska O. The ideological transformation of Eastern Europe: progress since EU enlargement // EU Enlargement – One Year On. The proceedings of an international conference held in Tallinn, Estonia. Spring 2005 / Ed. by A. Charles. – Audentes University, British Council, 2005. – P. 104-110.
Брусиловська О.І. Політика США в Східній Європі в умовах постбіполярного світу // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця. Матеріали 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції. 29-31 березня 2006 р. – Т. 2. - Київ, 2006. – С. 187-189.
Брусиловська О.І. Досвід посткомуністичних реформ у Східній Європі для розвитку Спільноти демократичного вибору // Спільнота демократичного вибору: сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали засідання міжнародного круглого столу. Одеса, 27 жовтня 2006 р. / Під ред. В.Шевченко. – Одеса: регіональний філіал НІСД в Одесі, 2006. – С. 30-35.


Статті, оприлюднені після захисту докторської дисертації.


Конфликтите в Косово и Ирак в контекста на международните отношения // Международни отношения (София, България). – 2008. - № 3. – С. 53-72 (на болг. мові) (у співпраці з А.Задорожньою).
Украйна, като транзитна държава // Геополитика & геостратегия (София, България). – 2008. - № 4. – С. 81-88 (на болг. мові) (у співпраці з А.Задорожньою).
Економічна трансформація країн Східної Європи в умовах членства в Європейському Союзі // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. Політичні науки. – 2008. – Т. 13. – Вип. 3. – С. 179-186.
Східноєвропейська політична трансформація: уроки для України // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. Політичні науки. – 2008. – Т. 13. – Вип. 5. – С. 795-801.
Економічна трансформація країн Південно-Східної Європи в 2004-2008 роках // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 43. – С. 38-46.
Політична трансформація Угорщини в умовах членства в Європейському Союзі // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 2. – С. 103 - 110.
Політична трансформація Болгарії та Румунії в 2004-2008 роках // Науковий вісник. – 2009. - № 10 (88). – С. 93-99.
Теоретические основы исследования системной трансформации стран Центральной и Восточной Европы // E-gospodarka, e-spolechenstwo w Europie Srodkowej i Wschodniej / Pod red. S.Partyckiego. – T. 1. - Lublin: KUL, 2009. - S. 292-296.
Регіон та регіоналізація: теоретичні проблеми дослідження // Економічні інновації. – Одеса, 2009. – Вип. 35. – С.18-25 (у співпраці з О.Р.Личковською).
Зовнішня політика України після 2004 року: східноєвропейський вимір // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 13. – С. 641 - 647.
Польско-украинские экономические отношения в контексте развития Восточного партнерства // Partnerstwo i wspolpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w Europie Srodkowej i Wschodniej / Pod red. S.Partyckiego. - Lublin: KUL, 2010. – S. 202-207.
Політична трансформація західнобалканських країн у 2004-2009 роках // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2010. – Т. 15. – Вип. 7. – С. 133 – 140.
Регіональне співробітництво України та країн Східної Європи: досвід Одеської області // Політологічні та соціологічні студії. – ЧНУ, 2010. – Т. 9. Політичний регіоналізм і політична регіоналістика: емпіричні та теоретичні аспекти. – С. 214 – 224 (у співпраці з А.Задорожньою).
Політична трансформація Сербії та Чорногорії у 2004-2009 роках // Політологічний вісник. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 161-167.
Проблеми ідентичності в сучасному польському суспільстві в контексті трансформації посткомуністичної держави // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2010. – Т. 15. – Вип. 14. – С. 149-155.
Brusylovska, Olga The European Union's Approach towards the Independent Kosovo: From Disagreement to Disenchantment? Bruges 2010 http://uaces.org/documents/papers/1001/brusylovska.pdf
Ідеологічна трансформація країн Південно-Східної Європи: наростання націоналістичної хвилі? // Політичний менеджмент. – 2011. - № 3 (48). – С.130-138.
Социально-экономические трансформации в посткоммунистических странах Европы: пример Венгрии // Spoleczenstwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Srodkowej i Wschodniej / Pod red. S.Partyckiego. - Lublin: KUL, 2011. – S.181-185.
Проблемы идентичности в современном польском обществе в контексте трансформации посткоммунистического государства // Национальная философия в контексте современных глобальных процессов: материалы международной научно-практической конференции, 16–17 декабря 2010 г. / науч. ред. совет: А.А. Лазаревич [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии. – Минск: Право и экономика, 2011. – С. 161–163.
Ідеологічний перехід посткомуністичних країн Європи: між лібералізмом та популізмом // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2011. – Т. 16. – Вип. 8. – С. 161-166.
Регіональні особливості сучасного націоналізму в посткомуністичних країнах Європи: фрагментація vs. глобалізація // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2011. – Т. 16. – Вип. 10. – С. 863-869.
Методичний посібник з курсу «Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової війни» (для студентів відділення «Міжнародні відносини»). – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2010. – 66 с.
Системні трансформації посткомуністичних країн Європи. 1989-2009. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Одеса: Астропринт, 2011. – 448 с.
New Theories of Post-Communist Democratization: East European Example // CEE Forum 2012: Reconsidering Democracy: (New) Theories, Policies and Social Practices / Ed. by Andraž Teršek and Marko Smrkolj. - Celje: International School for Social and Business Studies, 2012. – P. 15.
Політичні процеси // Політологія. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Фоліо, 2012. – Розділ 10. – С. 230-252.
Міжнародні відносини та зовнішня політика України на початку ХХI ст. // Політологія. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Фоліо, 2012. – Розділ 14. – С. 318-340 (у співавторстві з І.М. Ковалем).
Політична наука: персоналії // Політологія. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Фоліо, 2012. – С. 351-402 (у співавторстві з О.Ю.Хорошиловим).
Соціально-економічна трансформація посткомуністичної Росії // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип. 2 (16). – C. 155-163.
Кризис демократии в кризисное время: пример России и Украины // Strategie dzialan w warunkah kryzysu / Red. nauk. Slawomir Partycki. – Lublin: KUL, 2013. – S. 18-22.
Друга Естонська Республіка: взаємовплив складових системної трансформації // Studia Politologica Ucraino-Polona / За ред. В. Горбатенка та І.Ставови-Кавки. – Житомир – Київ – Краків, 2013. - Вип. 3. – С. 318-326 (у співпраці з Н. Сіндецькою).
Динаміка політичних трансформацій на пострадянському просторі: цілі та моделі транзиту // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2 (18). Ч. 3. – C. 110-115.
EU’s Engagement with the Creation of Subjects of International Law: Kosovo Case // The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration. Book of Abstracts. - Skopje: University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, 2013. - P. 33.
The engagement of EU in the creation of subjects of international law: Kosovo case // The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration. – Vol. II. – Skopje: Van Gog, 2013. – P. 479-489.
Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н.е. - сер. XVII ст. н.е.): навч.-метод. посібн. для студентів ОНУ імені І.І. Мечникова (у співпраці з І.М. Ковалем). – Одеса: Одеськ. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2013. – 188 с.
Ukrainian business media in the context of “power - large capital” relations // Kreowanie przestrzeni spolecznej w cyfrowym swiecie. Wplyw mediow na rzeczywistosc polityczna oraz funkcjonowanie ruchow spolecznych i religijnych w Polsce i Europie Srodkowo-Wschodniej / Red. nauk. M. Lyszczarz, S.M. Marcinkiewicz, M. Sokolowski. – Torun: Wyd. Adam Marszalek, 2014. – S. 255-264.
Роль країн Веймарського трикутника у процесі прийняття та реалізації Лісабонської угоди // Наукові праці. – Серія: Політологія. – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2014. - Вип. 216. – Т. 288. - С. 14-17 (у співпраці з О.С. Русовою).
Особливості політичного розвитку Польщі на початку ХХI століття: основні тенденції, проблеми, досягнення // Ужгородські польські наукові читання: історія, культура, політика, право. Науковий збірник / Під ред. М. Лендьел, М. Палінчака – Ужгород: Ліра, 2014. – С. 100-107.
Cross-border cooperation of the EU with Ukraine // Gospodarka w sieciach relacji / Pod red. Romana Sobieckiego. – Lublin: KUL, 2014. – S. 57-64.
“European idea” in Ukraine: Political Discussions in Verkhovna Rada on the Eve of Vilnius Summit (2013) // Constructing “Europe” and spread of European values. Selected articles / Ed. by L.Mazylis. – Kaunas: Vytautas Magnus University, 2014. – P. 29-46 // http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-058-9
Геополітичні стратегії країн Центральної Східної Європи в умовах еволюції пост-біполярної системи міжнародних відносин // Studia Politologica Ucraino-Polona / За ред. В. Горбатенка та І.Ставови-Кавки. – Житомир – Київ – Краків, 2014. - Вип. 4. – С. 18-26.
Greek-Macedonian relations in the context of developing a new system of international relations // International Relations and Diplomacy. - 2014. – Vol. 2. – N 8 (11). – P. 543-549.
Critical discourse analysis (CDA) in International Relations // Реторика и комуникации. – Sofia, 2015ю – Брой 18 // http://rhetoric.bg/olga-brusylovska-critical-discourse-analysis-cda-in-international-relations
Розвиток теорії міжнародних відносин в США: дискусії в сучасній політології // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – 2015. - № 5 // http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2498
Развитие информации от простых информационных технологий к сетевой теории общества: возможности и угрозы // E-spoleczenstwo w Europіe Srodkowej i Wschodniej. Terazniejszosc i perspektywy rozwoju / Pod red. Slawomira Partyckiego. - Lublin: KUL, 2015. - P.123-129.
Становлення і розвиток школи політологів-міжнародників в ОНУ імені І.І. Мечникова // Матеріали наукової конференції «Одеський національний університет в освітньому та науковому просторі України та світу: історія та сучасність». – Одеса. http://brusylovska-olga.od.ua/attachments/article/63/school.doc
South-Eastern Europe in quest of national security and Euro-Atlantic integration // Researching security – approaches, concepts and policies. Book of abstracts. – Bitola - Skopje: University “St. Kliment Ohridski” - Faculty of Security, 2015. – P. 41.
Russian-Ukrainian conflict. First stage: propaganda war // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2015. – Т. 20. – Вип. 2 (23). – C. 59-64.

Навчально-методичні посібники

 
 
 
 

 

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Соцсети

Наші партнери

title_5b28d32688ecb2565860151529402150
title_5b28d3268903c14974705511529402150
title_5b28d3268915611937512821529402150
title_5b28d3268926e13466808741529402150
Top