Математика 2012 том 17, вип. 1-2 (13-14)

 М А Т Е М А Т И К А
Беркович Є. Л. Співвідношення в групах, визначених малорухомими автоматами скінченного типу 9
Бурдейна Н. О., Кирилич В. М. Гладка розв'язність задачі з рухомими межами для гіперболічної системи квазілінійних рівнянь у криволінійному секторі 19
Варбанець П. Д., Дадаян З. Ю. Про середнє значення функції Піллаї на арифметичній прогресії 33
Варбанець С. П., Савастру О. В. Представлення натуральних чисел квадратичними формами 43
Кічмаренко О. Д., Карпичева М. Л. Усереднення періодичних керованих систем з постійним запізненням на дискретному часі 54
Котлярова І. М. Умови існування обмежених в особливій точці розв'язків у диференціальних рівнянь, частково розв'язаних відносно похідної 70
Кусік Л. І. Ознаки існування і асимптотичні зображення деяких класів розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку 80
Осадча О. А., Скрипник Н. В. Схема повного усереднення для одного класу змiшаних систем 98
Перепелкін М. В., Міхлін Ю. В. Урахування фактора внутрішнього тертя у моделі однодискового ротора з нелінійно-пружними опорами 114
Пічкур В. В., Сасонкіна М. С. Апроксимація максимальної множини початкових умов у задачі практичної стійкості систем з багатозначною правою частиною 121
Самойленко Є. Є. Про спектр матричного оператора, елементами якого є тьопліцеві оператори з неперервними та кусково-неперервними символами на одиничному колі 129
Снітко Г. А. Обернена задача визначення молодшого коефіцієнта параболічного рівняння в області з вільною межею 138
Щоголев С. А. Повне розщеплення лінійної однорідної системи диференціальних рівнянь з коливними коефіцієнтами в особливому випадку 151
 М Е Х А Н І К А
Асланов С. К., Драгуновський М. М., Царенко О. П. До проблеми математичного моделювання течій рідин зі змінною в'язкістю 168
Рачинська А. Л., Дуца А. М. Еволюція швидких обертань супутника під дією збурюючих моментів 175

Повна версія журналу