Вісник Одеського нацiонального унiверситету - 2012. - Т. 17, випуск 2. Економіка

Економіка
Андерсон Н. В. Систематика и анализ современных теорий регионального экономического роста и регионального развития 7
Андреева Н. Н. Экологизация в системе институциональных трансформаций отно¬шений собственности и функций по доверительному управлению 17
Воробйова О. А. Маркетингові інструменти підвищення конкурентоспроможності рекреаційно-туристичних регіонів 27
Гоголь М. М., Садченко О. В. Особливості класифікації витрат при удосконаленні системи управлінського обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах 38
Горняк О. В., Горняк М. С. Взаємозв’язок технологічних змін, економічного розвитку та фінансових криз 45
Грінченко Ю. Л. Моделі міжнародної координації макроекономічної політики (на прикладі Європейського Союзу) 51
Данилова Н. В. Експансія українських компаній на європейський ринок альтернативної енергетики 61
Доброва Т. Г. Средний класс в Украине: субъективное восприятие и реальность 67
Доленко Л. Х., Прокоф’єва Г. С. Феномен світової урбанізації: причини і наслідки 76
Женчак О. В. Наслідки прогресуючого старіння населення та його вплив на економічні, демографічні і соціально-політичні фактори 85
Зинченко Н. В. Підходи щодо оцінки інвестиційної привабливості підприємств АПК 93
Ильченко С. В. Системные принципы в территориальной организации транспортных сетей 102
Козлова А. І. Інноваційні pейтинги як фактоp економічного іміджу кpаїни 110
Кравченко О. В. Міжнародне стратегічне економічне партнерство в контексті відносин України із Росією 116
Кузин Д. А. Практические аспекты интеграции российских компаний в международные цепочки поставок 123
Лельчук А. Г. Чинники міжнародної конкурентоспроможності зернової галузі у транзитивних економіках 133
Ломачинська І. А., Кравцова А. О. Вплив конвергенції фінансового та реального секторів на розвиток національної економіки України 139
Мартиенко А. И. Общенародная собственность на природные ресурсы как основа развития многообразных форм собственности в природопользовании 147
Мороз П. А. Оптимізація механізмів макроекономічного регулювання в умовах сучасних криз: координація грошово-кредитної та бюджетної політики України 158
Пичугина Ю. В. Специфика формирования цен на рынке транспортных услуг 167
Полищук Л. С. Совершенствование регулирования деятельности малого и среднего бизнеса в Украине на современном этапе 172
Садченко Е. В. Роль виртуального рыночного пространства в формировании потребительской ценности окружающей природной среды 181
Сербов Н. Г. Экономические аспекты энергообеспечения производственно-хозяйственной деятельности на территории водных бассейнов 191
Сідлецька О. С. Макромаркетинг виробництва органічних продуктів харчування в Україні 197
Стрижак О. О. Тенденції і суперечності людського розвитку в умовах глобалізації 203
Товкан М. Н. Экологические риски инвестиционных проектов 212
Улыбина В. А. Экономико-организационные методы реформирования жилищного хозяйства 221
В. В. Шмагина Роль и место экономической безопасности в стратегическом управлении предприятием 229
Яковлєв О. К., Сафонов О. В. Аналіз макрорегіональної та субрегіональної енергетичної безпеки та шляхи її підвищення 240
НАШІ АВТОРИ 246

Повна версія журналу