Вісник Одеського нацiонального унiверситету - 2009. - Т. 14, випуск 15. Економіка

Економіка
Андерсен В.М. Неоекономічні виклики глобалізації: нова економічна географія 5
Бульдин И.В. Концептуальные основы фондового ценообразования 14
Бичкова Н.В. Реструктуризація як механізм забезпечення ефективності процесів корпоратизації в умовах трансформації економіки 22
Бутенко В.В. Коммерциализация как механизм развития трансфера технологий 30
Войнова Є.І. Інноваційна стратегія ТНК у постсоціалістичних країнах в умовах світової фінансової кризи 37
Горняк О.В. Розвиток теорії порівняльного аналізу економічних систем на початку ХХІ століття 49
Крючкова Н.М. Механізм податкового регулювання економічного розвитку України 55
Крючковский В.В., Оболенцева Е.А., Шарко М.В. Принятие управленческих решений в условиях многокритериальности финансово-экономических показателей 63
Ломачинська І.А. Теоретико-методологічні основи механізму збалансування фінансів підприємств 71
Макеева Е.А. Современные приоритеты развития экономической теории и их отражение в предпринимательской деятельности 84
Насадюк І.Б. Вплив спільної валюти на зовнішню торгівлю країн Південної Європи 93
Пичугина Ю.В. Системные подходы к измерению теневой экономики 101
Рогальська Н.Г., Рогальський О.Ф. Секьюритизація активів як інструмент проектного фінансування в контексті глобалізації фінансових ринків 110
Садченко Е.В. Экологическая цель стратегии кайзен 119
Светличная Д.А. Развитие мирового хозяйства и интеграция Украины в международную экономику 131
Сініпольська Н.О. Національна система пенсійного забезпечення в умовах світової фінансово-економічної кризи 139
НАШІ АВТОРИ