Вип. 26, 2015

 Зміст  3-6

Грушецька В. О. Традиційна культура кримських чабанів Чатир-Дагу XIX – початку XX ст.: повсякденне життя і костюм

The traditional culture of the Crimean shepherds of Chatyr-Dah in the XIXth and the early XXth centuries: daily life and suit

7-28
Dolgochub V. A., Petrova N. O., The invention of the ethnic culture semantics: formulation of the problem  29-37

Демченко О. В. Реконструкція пізньомезолітичної – неолітичної історії Дніпровського надпоріжжя. Палеоекологічний підхід.  

Reconstruction of history of the Dnieper rapids region during the late Mesolithic – Neolithic period. Paleoecological approach 

37-57

Іванченко А. В. Амфорна тара римського часу з розкопок городища поблизу с. Орловка («Кам'яна Гора»)

Amphorae tare of the Roman period from the excavations from the settlement of Orlovka («Stone mountain»)

58-67

Кожухар К. С. Тюркський чинник у формуванні номенклатури назв їжі, харчування, посуду і начиння українців Молдови

Turkic factor in shaping the range of titles food, dishes and utensils of Ukrainians in Moldova

67- 84
 
 
Volodymyr  Shukhevych’s role in the organization of Ukrainian  muzeology in Galicia
85 -97

Кіндрачук Н. М. Тотальна атеїзація українців протягом 60-х рр. ХХ ст. та її наслідки  

Total atheisation of the titular nation of Ukraine during the 60’s of the XXth century and its consequences

97-108

Косаківський В. А. Голодомор 1932-1933 років у містечку Чечельник  на Поділлі: свідчення очевидців  

Famine of 1932-1933-th years in the town Chechelnyk: eyewitnesses

109-133

Моторна І. В.  Політика румунської адміністрації щодо молдован та українців в Трансністрії (1941 – 1944 рр.): процеси румунізації та асиміляції  

The policy of the Romanian administration to Moldovans and Ukrainians in Transnistria (1941 - 1944): romanization and assimilation processes

133-143
Stambol I.I. Formation of Ivan Lypa`s worldview   143-153

Бурунов  О. О. Прорахунки Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин в оцінках Г.А. Кіссінджера  

The miscalculations of Versailles-Washington system of international relationship in the estimates of H. A. Kissinger

155-163

Казаков  Г. І.  Зовнішня політика В. Вільсона (1914-1918 рр.): спроба аналізу англо-американської історіографії  

Foreign policy B. Wilson (1914-1918 ): attempt to analyze the English-American historiography

163-175

Ковальська М. С. Роль маркізи де Помпадур в «дипломатичній революції» напередодні вступу Франції у Семирічну війну  

The significance of marquise de Pompadour’s activity in the diplomatic revolution before the Seven years’ war

175- 184 

Павленко С. С.  Діяльність японського консула в Одесі в умовах поглиблення кризи російсько-японських відносин початку ХХ ст.  

The activity of the Japanese consul in Odessa in the conditions of deepening crisis of the Russian-Japanese relations at the beginning of the Twentieth century 

184-202 

Татарко І. І.  Участь болгар Ізмаїльської області УРСР та півдня МРСР в громадському житті у повоєнні часи (друга половина 40 – 50-ті рр. хх ст.)  

Participation of Bulgarians of Izmail region of ussr and the Southern part of  MSSR in public life during World War II (the second half of the 40 - 50-s. XX century)

202 - 216

Янов Д .М.  Історія дослідження обігу османських монет на території Пруто-Дністровського межиріччя

The history of research of Ottoman coins’ circulation in the territory between Prut and Dniester rivers

216-232

Білецька О. В.  Качибей  у світлі джерел XV - XVI століть (матеріали до вивчення історичної географії Поділля та Північного Причорномор’я)  

Kachybey in the light of  the 15th  – 16th  centuries’ sources (materials for the studies of  the Podolia and  North Black Sea region historical geography)

233-258

Гуцул В.М. Таранний бій, рицарство і теорія воєнно-технологічного детермінізму: історіографія проблеми  

Historiographical problems of mounted shock combat, chivalry and technical determinism 

259-283

Ковальчук  С. В.  Організація і проведення виборів до І Державної Думи Російської імперії в Одесі (за матеріалами газети «Южное обозрение»)  

Organization and performance of the elections the Ist state Duma of Russian empire in Odessa city (based on the material of the newspaper "South review")

283 - 294

Кушнір В. Г., Петрова Н. О.  Носили ми вечерю…  

We have vecheriy…

295 - 305

Мілевич С. В.  Походження роду Воронцових за матеріалами «Родословной книги князей и дворян российских и выезжих»

Origin of Vorontsov family according to the Velvet book  

305 - 319

Новікова Л.В.  Т.Г. Шевченко проти А.О. Скальковського як історика гайдамаччини: до історії появи та функціонування однієї історіографічної оцінки (міфу?)  

T. G. Shevchenko versus A. O. Skalkovski as a historian of hajdamachchyna: to history of the origin and function of one historiography estimation (myth?)

319-336

Żanna Osikowicz  Szczegóły kulturalno-artystycznej działalności organizacji w ramach ukraińsko-polskiej kulturalnej współpracy ( 2000 -2012 r.)  

Details of cultural-artistic activities of the organization under the Ukrainian-Polish cultural cooperation(2000 -2012 r.)

337-351

Дьомін О. Б.  Рецензія: Урсу Д.П. Одесса в европейском научном и культурном пространстве (ХІХ – ХХ вв.): Документальные очерки. – Одесса: Апрель, 2014. – 272 с.  

Review: Ursu D.P. Odessa in the European research and cultural space(ХІХ – ХХ): Documentary essays

351-354

Дьомін О. Б.  Памяті Федора Олександровича Самойлова  

To the memory of the F.O. Samojlov

354-356

Дьомін О. Б.  Слово про професора Ірену Світозарівну Грєбцову

A word about Professor I.S. Grebcova

356-359