Вип. 25, 2014

Зміст 3-6

 

Георгієв М. Г., Шабашов А. В.До питання про походження одного з cимволічних атрибутів гагаузької весільної обрядовості

To question about origin of one from symbolic attributes of the gagauzian wedding ceremony

 

7 - 23

Демченко О. В.Господарсько- адаптивна стратегія первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в кінці мезоліту – неоліті

Economic and adaptive strategy of primitive population of the Dnieper Nadporizhzhya region during the late Mesolithic – Neolithic

24 - 37

Долгочуб В. А., Петрова Н. О.Стратегії саморепрезентації неоязичників в українському інформаційному просторі

 The self-representation strategies of Ukrainian neopagans in the Ukrainian information space

 

37 - 47

Кіосак Д. В.Проблема техніко – типологічних критеріїв розрізнення мезолітичних та неолітичних кременевих колекцій в Північно- Західному Причорномор’ї

Issue of techno-typological criteria of Mesolithic-Neolithic differentiation in the Northwestern Pontic area

48 - 60

 

Коршак Я. М.Вплив етнічної польської громади на культурне життя в Одесі в другій половині ХІХ-ХХ ст.

Influence of ethnic Polish community in cultural life in Odessa in the first of the ХІХ-ХХ centuries   

60 - 65

 

Косаківський В. А.Розвиток ткацтва та килимарства у містечку Чечельник на Південно-Східному Поділлі

The development of weaving and rug making in the town Chechelnyk in the South-East Podillia

 

66 - 84

Кушнір В. Г.Проблеми адаптації депортованих українців на Одещині

Problems of adaptation of the deported ukrainians in Odesa region

 

85 - 97

Шабашов А. В. До питання еволюції сімейно-спорідненої структури і системи термінів спорідненості у нащадків задунайських переселенців у Бессарабії

Problem of the correlation to evolution the familyrelated structure and the kinship terminology system among descendant’s migrant’s because of Danube in Bessarabien

97 - 105

Яцун Н. О.Молодіжні громади як особливі групи суспільства в дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 Youth community as a special group of society in the studes of the late ХІХth – early XXth century

 

108 - 118

Бондар В. А.Діяльність Одеської міської думи у березні – серпні 1917 р. (за матеріалами газети «Одесский листок»)

Activity of city council of Odessa on March – August 1917 (adapted from the newspaper “Odessa’s sheet”

119 - 132

Дубчак І. В.Роль висуванства в кадровій політиці керівництва СРСР в 1920-ті рр. ХХ ст.

The role of viswantho in the personnel policy manual of the USSR in 1920-s of XX century   

 

133 - 145

Кіндрачук Н. М.Звуження застосування української мови наприкінці 50-х – протягом першої половини 60-х рр. ХХ ст.

Decreasing the use of Ukrainian language in the late 1950’s – during the first half of the 1960’s   

 

145 - 152

Лекар А. М.Голодомор 1921-1923 рр. в Балтському повіті Одеської губернії

The famine (holodomor) in Balta district of Odes’ka province in 1921-1923   

153 - 176

Македон В. В.Національно-культурні об’єднання в суспільному та культурному житті Одеси ХІХ – початку ХХ століття: історіографія проблеми 

National-cultural associations in the social and cultural life of XIX – early XX century of Odesa: historiography of the problem

177 - 191

Музичко О. Є.Динаміка чисельності та соціо-демографічні особливості грузинської громади південної України: від витоків до сучасності

Population dynamics and social and demographic characteristics of the Georgian community of Southern Ukraine: from the origins to the present

192 - 210

Бурунов О. О.«Локальна ядерна війна» в оцінках Г. А. Кіссінджера

«Local nuclear war» in the estimates of H. A. Kissinger   

211 - 221

Гладченко С. В.Ґендерний аналіз в структурах органів влади (на прикладі Тунису)

Gender analysis of the structures of government (for example, Tunisia)   

221 - 228

Затовський Б. О., Самойлов Ф. О.Радянсько-англійські відносини в кінці та після завершення Першої Світової війни (7 листопада 1917 р. - 18 січня 1919 р.)

Soviet-English relations at the end and after the end of the First World War (the 7th of November, 1917 – the 18th of January, 1919) 

229 - 245

 

Долід В. В.Британські інвестиції як фактор становлення залізничних систем глобального півдня (друга половина ХІХ ст.)  

British investment as a factor of formation of rail global South (the late XIX century) 

245 - 259

Шишко О. Г.Створення Південного фронту у червні 1941 року: історіографія питання

The opening of the South front in June 1941: historiography of the question   

260 - 271

Черних І. Д.Цивілізаційні параметри азіатських соціумів (теоретико- методологічний ракурс )

Civilizational parameters of Asian sociums (theoreticmethodological aspect)

272 - 277

Ковальський С. В.Англо-бурська війна 1899-1902 рр. та Артур Конан Дойл: пізньовікторіанська політична дійсність інтелектуала

The Anglo-Boer war 1899-1902 and sir Arthur Conan Doyle: the late Victorian political reflection of an intellectual

278 - 291

 

Петрова А. О.Матеріали повітових судів як джерело дослідження родильної обрядовості

Materials of county courts as a source of studying maternity ritualism

292 - 297

Делі О. П.Діяльність Д. М. Княжевича у Вільному товаристві шанувальників словесності, наук і мистецтв у Санкт-Петербурзі

Activities of D. M. Kniazhevich’ inst. Petersburg’ free society of literature, science and arts venerators’   

 

297 - 307

Петрова Н. О.Інтелігенція: традиція і модерн. Рец. Дрогобицька О. Я. “Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)”

Intellectuals: tradition and modern. Review. Drohobych O.Y. "Tradition and Modern: Life Ukrainian Galician rural intelligentsia (the end of XIX - the 30 XX century.)"   

308 - 310

Мусаєва У. К.Розвиток музейного будівництва в Кримській АРСР в 1920-1940 рр.: Державний Херсонський історико-археологічний музей

Development of museum building in Crimean ARSR in 1920-1940 rr.: state Kherson history -archaeology museum

310 - 316