Вип. 24, 2013

Зміст  4-6

Галушка Н. Б. Принципи виховання дітей в культурі українців як можливість міжпоколінної передачі етнокультурної спадщини (на прикладі Опілля та Південно-Східного Поділля)

Upbringing of children principles by which ethnocultural's information is exchanged between generations (Opole and Southeast Podolia)  

 

7 - 19

Кожолянко О. Г. Історико-етнологічні дослідження народної медицини в календарній обрядовості українців Буковини

Historical research ethnological folk medicine in the calendar ritualism Ukrainian Bukovyny  

 

20 - 35

Кожухар В. Г. Регіональна своєрідність українських поселень та житла в Республіці Молдова

Regional peculiarity of Ukrainians settlements and housing in the Republic of Moldova  

 

35 - 45

Кушнір В. Г. Традиції колективної праці українців Степу в середині ХІХ ст.  

Traditions of collaborative work of the steppe area Ukrainians in the middle of the 19th

 

c.  47 - 52

Челноков М. Проблема диференціації прабалто-слов’янського масиву: можливості міждисциплінарного підходу

The problem of proto-Balto-Slavic continuum differentiation: possibilities of interdisciplinary approach  

 

53 - 66

Вінцковський Т. С. Український керівничий комітет в громадсько-політичному і освітньому житті Одеси (1917 р.)  

Ukrainian kerivnychy committee in the socio-political and cultural life of Odesa (1917)

 

67- 82

Македон В. В. Документи з фондів Державного архіву Одеської області як джерело для дослідження розвитку національно-культурних товариств Одеси ХІХ – початку ХХ ст.  

Documents from the funds of the state archives of the Odessa region as a source for the study of ethno-cultural communities of Odessa of XIX - early XX century  

82 - 92

 

Мисечко А. І. До взаємостосунків української та єврейської громади в Одесі в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Interaction of organized Ukrainian-Jewish movement in Odessa in the late XIX - early XX centuries  

 

92 - 101

Погорєлов А. А. Криваві жнива 1930-х: НКВС проти миколаївської педагогічної інтелігенції

Bloody harvest 1930: NKVD against Mikolayev pedagogical intelligentsia  

 

101 - 112

Ботіка Т. С. Англо-французькі та англо-німецькі зв’язки кінця ХІХ – початку ХХ ст. в оцінках російських часописів  

English-French and English-German relations at the end of the 19th beginning of the 20th centuries in the appreciation of the Russian magazines  

 

113 - 120

Дубчак І. В. Режим економії та кадрова політика в державній промисловості СРСР (1925-1927 рр.)  

Save mode and personnel policy in state industry of the USSR (1925-1927s)  

 

121 - 131

Калякіна К. А. Становлення О. О. Кочубинського як славіста та початок його викладацької діяльності у Новоросійському університеті

Start of teaching a. Kochubinsky in Novorossiysk University  

 

131 - 142

Ковальчук С. В. Діяльність Євгена Миколайовича Щепкіна у Державній Думі Російської імперії І скликання (27 квітня 1906 р. – 8 червня 1907 р.)  

Activities of Evgeniy Shchepkin in the State Duma of the Russian empire (April 27, 1906 - June 8, 1906)  

 

142 - 152 

Добролюбський А. О., Янов Д. М. Знахідки монет другої половини XIV – початку XІХ ст. на території Ізмаїла (за матеріалами колекції Ізмаїльського історико-краєзнавчого музея Придунав’я)  

The finds of coins of the second half of XIV – beginning of XIX centuries on the territory of Izmail (based on the materials of the Izmail local museum of Danube region)  

 

153 - 163

Конта Р. М. Етнографічні дослідження в Науковому товаристві ім. Шевченка на початку ХХ ст. (на матеріалах «Хроніки НТШ»)

Ethnographic research in Shevchenko scientific society in the early twentieth century (based on "Chronicle of NTSH")  

 

163 - 174

Лісунець Л. І. Матеріали про родину Браницьких на сторінках часопису «Русский архив»

Materials about family Branytski on the pages of the journals «Russian archive»  

 

174 - 189

Урсу Д. П. Річниця науковця

 Anniversary of the scientist  

 

190- 194

Дьомін О. Б. Відданість науці та історичному факультету  

Commitment to science and the historical faculty

 

194 - 197

Дьомін О. Б. Професору Федіру Олександровичу Самойлову – 65 років

Professor Samoilov Fedor Alexandrovich - 65 years

 

197 - 199

Дьомін О. Б. Пам’яті доктора історичних наук, професора Олександра Васильовича Гонтаря (1934 -2012)

 In memory of Doctor of Historical Sciences, Professor Olexander Gontar (1934 -2012)  

 

199 - 203