Вип. 23, 2012

Зміст 3-6

Галушка Н. Б. Дитячий побут та виховання у сільських родинах 20-40 рр. ХХ століття (за матеріалами Миколаївського та Кодимського районів Одеської області)  

Children’s life and educating in rural families 20-40 years of the Twentieth Century (based on Mykolayiv and Koduma districts of Odessa region)

7 - 14

 

Демченко О. В. Ритуал перевертання посуду в поховальному обряді катакомбної культури та спроби інтерпретації його значення  

Ritual overturning utensils in the funeral rites Catacomb Culture and attempts to interpret its meaning  

15 - 28

 

Новосьолова Ю. І. Соціальна стратифікація в традиційній трапезі на прикладі корінних народів Криму

Social stratification in traditional meal example indigenous peoples of Crimea  

 

29 - 35

Рогатін В. М. Типологізація неорелігійних об’єднань, вітчизняний та світовий досвід  

A typology of the Neo-religious organizations, domestic and foreign experience  

 

35 - 51

Шабашов А. В. З історії дослідження системи термінів спорідненості болгар

 History of the studying of the kinship terminology system among the Bulgarians  

 

51 - 78

Асанова У. К. Основні етапи формування музейної мережі Кримської АРСР (1920-1924 рр.)

 Milestones of museum network Crimean ASSR (1920-1924 years)  

 

79 - 90

Вінцковський Т. С. Катеринославська українська губернська рада: передумови становлення та колективний портрет (березень – травень 1917 року)

 Katerynoslavs’ka Ukrainian Province Council: conditions of formation and collective portrait (March-May 1917)  

 

91 - 102

Джумига Є. Ю. Продовольче становище в Одесі протягом Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.)

The provisions situation in Odessa during the First World War (July 1914 – February 1917)  

 

102 - 120

Кіндрачук Н. М. Історико-культурна спадщина Тернопільської області: сучасний стан та перспективи використання в туризмі

 Hіstorical and cultyral heritage of Ternopil region: current situation and prospects for use in tourism  

 

121 - 128

Королевська Ю. Ю. Розширення сфер професійної діяльності жіноцтва м. Одеси в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.(за матеріалами Державного архіву Одеської області)  

Widening of spheres professional activity of women city Odessa in the second half XIX – at the beginning of the XX сс.(according to materials of State Archive of Odessa’s region)  

 

129 - 137

Кравченко О. В. Товариства опіки над дітьми на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)  

Children poorhouses in the South of Ukraine (the second part of the 19th - the beginning of the 20th century)  

 

137 - 158

Лекар А. М. Боротьба за владу в Подільській губернії в добу Гетьманату П. Скоропадського  

The struggle for power in Podil province in the times of Skoropadskyi hetmanate  

 

159 - 185

Лобан А. А. «Пошуки відьом» чиновниками Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства напередодні польського повстання 1863 р. (за матеріалами Державного архіву Одеської області)

 “The search for witches” by officials of Novorossiysk and Bessarabian Government-general before Polish uprising of 1863 (based on state archives of Odessa region)  

185 - 195

 

Полторак В. М. Михайло Чайковський і Козак-Алай в Османській Армії (1853-1877 рр.)

Michal Czajkowski and Cossack-alay in Ottoman army (1853-1877)  

 

195 - 209

Синявська О. О. Заснування Одеської комерційної гімназії на початку ХІХ ст.  

Foundation of the Odessa commercial gymnasium at the beginning Nineteenth Century

 

209 - 221

Стамбол І. І. Олександр Олесь та Іван Липа: до питання про зв`язки українських діячів на початку ХХ ст.

Olexander Oles and Ivan Lypa: to the question of relationships of Ukrainian figures early Twentieth Century  

 

221 - 231

Гончарук Т. Г. Дії російської влади щодо облаштування Сулінського гирла Дунаю у 1830-х – на початку 1850-х рр.: проекти та їхня реалізація  

Actions of the Russian government’s arrangement Sulin mouth of the Danube in the 1830s – early 1850s.: projects and their implementation  

 

232 - 247

Демченко О. П. Діяльність британського військового контингенту на Кавказі та Сочинський конфлікт (листопад 1918 р.– червень 1919 р.)  

The activity of military сontingent of Great Britain in Caucasia and Sochi conflict (November 1918 – June 1919)  

247 - 265

Кінка С. М. Суспільно-політичні рухи в Латвії доби перебудови за матеріалами республіканської радянської преси(допарламентський етап: 1985 – початок 1989 рр.)

Political movements in Latvia a feather the reorganization ode on materials of the Republican Soviet press (before parliamentary stege: 1985–beginning of 1989)  

 

265 - 287

Міронова І. С. Поштово-телеграфний зв’язок на півдні Російської імперії в роки правління Олександра ІІІ (1881–1894 рр.)

Postal and telegraph service in Southern of Russian Empire in the reign of Alexander III (1881–1894 years)  

288 - 303

Сидун І. В. Участь південноросійської періодичної преси в репрезентації технічних досягнень Сполучених Штатів другої половини ХІХ століття

Participation of South Russian periodical press in the representation of the technical achievements of the united states in the second half of the 19 century  

 

304 - 314

Филипенко А. О. Церква і освіта в Бессарабії у першій чверті ХІХ століття

Orthodox church and education in Bessarabia in the first quarter of XIXth century  

 

314 - 326

Ложешник А. С. Отамани Бузького козацького війська: просопографічний портрет  

Otamani Bugsky of the cossack army: prosopografichesky portrait  

 

327 - 341

Прохорова Т. О. Про старожитності Південно-Західного Криму в записках торгових дипломатів Ж. Рейї та Ж. Ф. Гамби  

The antiquity of the South-Western Crimea in the notes of trade diplomats J.Reuilly and J. F. Gamba  

 

342 - 364

Шахін Ю. В. Чому розпалась Югославія? Версії української історіографії  

Why did Yugoslavia collapse? Versions of Ukrainian historiography  

364 - 377

Штепко О. Ю. Вивчення острова Зміїний у другій половині ХХ століття: формулювання сучасної наукової парадигми  

Studying of Zmeinyi island in the second half of the XX century: the Creation of a Modern scientific paradigm  

 

377 - 392

Дьомін О. Б. Двадцять років незалежності України в контексті всесвітньої історії

Twenty years of the Ukraine’s independence in the context of the world history  

 

393 - 400

Кухарук О. В. Читаючи та перечитуючи – вчитуємося. Рец.: Бачинська О. Козацтво в «післякозацьку добу» української історії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.)  

Reading and re-reading - careful reading. Review: Bachynska A. Cossacks in the "Cossack after day" Ukrainian history (the end of XVIII - XIX centuries).  

 

401 - 407