Вип. 22, 2011

Зміст 3-5

Ахмід С. С. Роль В.В. Капніста та Є.Є. Келера у справі охорони археологічних пам'яток Півдня України  

Role of V.V. Kapnist and E.E. Keller in the protection of archaeological sites of Southern Ukraine  

 

6 - 11

 

Потапенко Я. О. Історичні репрезентації соматичної проблематики в контексті методологічних новацій в соціальній антропології  

The historical representations of somatic problems in the context of methodological innovations in social anthropology  

 

12 - 21

 

Коршак Я. М. Чинники укріплення польської етнічної ідентичності на Півдні України

 Factors strengthening Polish ethnic identity in Southern Ukraine

 

21 - 28

 

Худайбердиєва (Аширгельди-гизи) О. А. До питання вивчення ісламських настанов в системі харчування кримських татар

 To question of study of Islam orders in system of nourishment of Crimean Tatars  

 

28 - 38

 

Шевченко О. Б. Сарматська жінка за даними нарративних джерел  

A woman in the society of Sauro/Sarmatian tribes according to the narrative sources  

 

38 - 57

 

Верещагіна Н. В. Церква Пресвятої Богородиці Десятинної в контексті ідеологічної програми християнізації Русі

 The Holy Mother's church of the tithes within the ideological programme of Rus christianization  

 

58 - 67

 

Вінцковський Т. С. Рада народних представників Таврійської губернії в революції 1917 року: "український чинник"

 The council of people's representatives Tauride Province in the 1917 Revolution, "the Ukrainian factor"  

 

67 - 75

 

Гальчинський В. Л. Диверсійна та військова діяльність Чернігівсько-Волинського партизанського з'єднання під керівництвом О.Ф.Федорова на території Правобережної України та Білорусі (1943-1944 рр.)

The diversion's and militari'es activities Chernihiv's-Volyn's junction on the territory right-bank Ukraine and Belarus by rulled Fedorov in the rear Germanie's soldiers in 1943-1944  

 

75 - 85

 

Гончарук Т. Г. Арештантські роти цивільного відомства у розбудові Одеси другої третини ХІХ ст.  

Convict companies of the civil department in the building of Odessa in the second third of the Nineteenth century  

 

86 - 95

 

Джумига Є. Ю. Вплив Першої світової війни на криміногенну ситуацію в Одесі (липень 1914 – лютий 1917 рр.)  

The impact of the First World War on the criminal situation in Odessa (July 1914 – February 1917)  

 

96 - 106

 

Дьомiн О. Б., Черкасов О. А. Одеський транспортний вузол в період становлення румунської окупацiї на Півдні України  

The Odessa transport knot in the period of becoming of Romanian occupation on the South of Ukraine  

 

106 - 117

 

Кузьміна С. Б. Формування соціально-правового статусу болгар Бессарабії в першій половині ХІХ ст.  

The settlement and formation of social and legal status of the Bulgarians of Bessarabia in the first half of ХІХ c.  

 

117 - 126

 

Кучерук М. С. Внесок Народного Руху України у прийняття Закону України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні"

 The contribution of the Narodny Rukh of Ukraine into the adoption of the law of Ukraine "About holodomor 1932-1933 in Ukraine"  

 

127 - 131

 

Молоткіна В. К. Типізація видавництв державного сектора за тематичним напрямком літератури в УСРР в другій половині 1920-х рр.  

The typification of publishing houses of the state sector according to the thematic tendency in literature in USSR in the second half of 1920 th.  

 

131 - 140

 

Моторна І. В. Питання репатріації румунів у Трансністрію: до постановки проблеми  

The question of repatriation of Romanians in Transnistria: a statement of the problem  

 

140 - 146

 

Синявська О. О. Проекти заснування Новоросійського університету в середині ХІХ ст.  

Projects base in Novorossiysk University in the mid-Nineteenth  

 

146 - 154

 

Сугак В. В. Харчування як складова частина повсякденного життя промислових робітників Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)  

Feed as component part of everyday life of industrial workers of South Ukraine (the second half of ХІХ and beginning of ХХ c.).

 

154 - 163

 

Циганенко Л. Ф. Інкорпорація кримськотатарської аристократії до складу російського дворянства  

Incorporation of the Crimean-Tatar aristocracy in the complement of the Russian nobility  

 

163 - 171

 

Чорна Л. М. Процес заснування землеробських артілей та їх господарська діяльність в Херсонській губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Development process of land associations as their business activities in Kherson province at the end of 19 centuries and at the beginning of 20 centuries.  

 

171 - 181

 

Бондаренко Д. Я. Нові держави як бази російської монархічної контрреволюції у 1918 році  

New states as bases of Russian monarchist counter-revolution in 1918  

 

182 - 191

 

Ботіка Т. С. Діяльність англійських тред-юніонів у висвітленні російських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

The activities of the British trade unions in reflecting of Russian magazines at the end of the 19th at the beginning of the 20th century  

 

191 - 199

 

Демченко О. П. Діяльність військових спеціалістів Великобританії в Одесі у листопаді-грудні 1918 р.

The activity of military specialists of the Great Britain in Odessa in November-December in 1918  

 

199 - 211

 

Дергачова А. С. Аргентинське питання на першій конференції Об’єднаних Націй

 The problem of Argentina at the first United Nations conference

 

211 - 218

 

Казаков Т. М. Гендерний аспект соціальної доктрини Тертуліана  

Gender dimension of the social doctrine of Tertullian  

 

218 - 226

 

Ковальський С. В. Депортація архієпископа Макаріоса ІІІ в контексті антиколоніальної боротьби на Кіпрі (1956-1959 рр.)

The deportation of the archbishop Makarios III in the contexts of the anti-colonial struggle in Cyprus (1956-1959)  

 

226 - 234

 

Скрипніченко-Ковальська М. С. Гумор як феномен вікторіанської суспільної думки (на прикладі військової тематики)

Humour as a phenomenon of the Victorian public opinion; based on the military themes  

 

235 - 241

 

Степанов В. А., Пахомова Н. І. Посольський корпус України та Німеччини як фактор розвитку двосторонніх відносин  

Ambassador building of Ukraine and Germany as a factor in the development of bilateral relations  

 

242 - 249

 

Усатенко І. А. Лібералізм та соціалізм у світосистемному підході І. Валлерстайна: конкуренти чи союзники?  

Lyberalizm and sotsyalizm in the world-system of I. Wallerstein: konkurents or allies?  

 

249 - 257

 

Горнова І. С. Особливості опису повстань Варди Скліра та Варди Фоки у візантійських джерелах ХІ ст.

Features of deskription of bards skleros’s and bardas phokas’s uprisings in Byzantine sources of XI century  

 

258 - 282

 

Гулянович І. М. Соціотопографія передмість Одеси в кінці XVIII ст. – середині ХІХ ст.  

Sociotopography of the suburbans of Odesa at the close of the XVIII-in the middle XIX centuries  

 

282 - 299

 

Залєвський В. В. Історія публікації мемуарів маршала СРСР А.І. Єрьоменко (1959-2009 рр.)

Publication history memoirs of marshal of the USSR A. I. Eremenko (1959-2009)  

 

299 - 313

 

Стамбол І. І. "Липівські читання" – новітній доробок одеської біографістики

"Lypivsky reading" – the latest achievements of Odessa biographical studies  

 

313 - 326

 

Штепко О. Ю. До парадигми культурного освоєння острову Зміїного у першій половині ХІХ ст.: острів в системі наукових досліджень Північного Причорномор'я  

The paradigm of the cultural development of Zmeinyi island in the first half of XIX century. The island in system of scientific researches of Northern Black Sea coast  

 

326 - 334 

 

Дьомін О. Б. Рецензія на: Филипенко А.А. Первый архипастырь. Жизнь и дела митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони). – Одесса: ВМВ, 2009  

Review: A. Filippenko The first Archbishop. The life and works by Metropolitan Gabriel (Banulescu Bodoni). - Odessa: WMW 2009  

 

335 - 338