Вип. 21, 2010

 
Зміст 3-5 

Зубаренко І. В.Традиційний одяг мусульманської жінки як завада її інтеграції у Західний світ

(Traditional clothes of the muslim woman as an obstacle of her intergation to the Western world) 

6 -14 

Курочкін О. В.Одеська "Гуморина": плюси і мінуси (або – на межі кітчу і карнавалу)

("Humor": pros and cons (or - on the edge kitsch and carnival)

14-23 

Кушнір В. Г.До питання про формування мережі українських поселень у степовій зоні Буго-Дністровського межиріччя

(To the question of forming of a ukrainian settlements network in the Bug-dnester interfluvial steppe area)

23-33 

Петренко І. М.Кровна і духовна спорідненість та свояцтво в системі шлюбно-сімейних відносин православного українського населення Російської імперії XVIII ст.

(The blood аnd spiritual bringing together and sister-in-law forbidden in the system marriage-relation relations orthodox ukrainians of the russian empire in the XVIII century) 

33-44 

Стоянова Г. М.Образ смерті в уявленнях та обрядовій практиці слов’ян (на матеріалах польових досліджень в Південній Бессарабії)

(Appearance of death in conceptions and ceremonial practice of Slavs (on materials of the field researches in South Bessarabia) 

44 - 52 

Чижов Г. П.Деякі питання етнополітичної географії України (за матеріалами виборів Президента України в 1999 р. В сільських поселеннях Південно-Західних районів Одеської області)

(Some questions of ethnopolitical geography of Ukraine (on materials of elections of president of Ukraine in 1999 into villages of south-west districts of Odessa area) 

52 - 64 

Шевченко О. Б.Жінка у сарматському суспільстві – історіографія питання

(Woman in the Sarmatian society – historiography) 

64 - 81 

Балицький О. Ю.Українці в містах Бессарабії наприкінці ХІХ cт.

(Ukrainians in the cities of Bessarabia in the late of ХІХ th century) 

82 - 92 

Войтович А. Е. Коаліція лівих соціалістичних партій на півдні України у період становлення компартійної системи (1917-1925): сучасна Українська історіографія

(Coalition of the left socialist parties in the South of Ukraine in the period of formation of the kompartiyniy system (1917-1925): modern Ukrainian historiography)  

92 - 104

Кіндрачук Н. М.Практична діяльність Народного Руху на шляху здобуття Україною державної незалежності (1989 - 1991 рр.)

(Practical activity of Narodnyi Rukh Ukrainy on its way to the acievement of the Ukrainian state independence (1989-1991)

104 - 110 

Кравець Т. В.М. М. Аркас як провідний діяч українського національного Відродження

(M.M. Arkas as a leading actor of Ukrainian national renaissance) 

110 - 118 

Передерій І. Г.В'ячеслав Липинський та українська влада доби Національно- визвольних змагань 1917 - 1920 рр.

(Vjyatsheslav Lypynskiy and Ukrainian power of period National liberation competitions 1917 - 1920) 

118 - 126 

Чернявський В. В.Статево-віковий та професійний склад населення, вивезеного на примусові роботи до Третього рейху в 1941-1944 роках. На матеріалах Миколаївської області

(Professional, age, and gender contingents of the population, which were sent to do forced labor to the Third Reich in 1941-1944. On the materials of city Mykolayiv) 

126 - 135 

Чорна Л. М.До історії становлення та розвитку Одеського сільсько- господарського інституту на початку ХХ ст.

(To the history of establishment the Odessa agricultural institute in the early Twentieth century) 

 135 - 141 

Шишко О. Г.До історії українського руху в Одесі: травень 1917 року

(History of the Odessa Ukrainian movement: May 1917) 

141 - 153

Швець В. Т.1933 – Український рахунок

(1933 – Ukrainian calculation) 

153 - 166 

Ботіка Т. С."Вестник Европы" про кооперативний рух у Великій Британії

("Vestnik Europa" about the cooperative movement in Great Britain) 

167 - 174 

Поспелов А. С.Тероризм в умовах багатополярного світу (1991- 2001 рр.)

(Terrorism in the conditions of the Multipolar World (1991-2001)

174 - 185 

Скрипніченко М. С.Відставка Дж. Морлі під час урядової кризи 1914 р.

(The J. Morley’s resignation during the government crisis of 1914)  

185 - 193

Усатенко І. А.Класоутворення у капіталістичній світоекономіці у поглядах І.Валлерстайна

(Establishment of classes in the capitalist world economy by I. Wallerstein) 

193 - 201 

Демідов А. В.Статути як історичне джерело для вивчення історії Російського товариства пароплавства і торгівлі

(Statute as a historical source for the study of the history of Russian company of shipping and trade) 

202 - 211 

Желясков С. А., Левченко В. В.Метричні книги Олександро - Невскої церкви Імператорського Новоросійського університету як історичне джерело: статистичне, джерелознавче та історично-демографічне дослідження

(Metric books of Alexander Nevsky Church Imperial university of Novorossiysk as a historical source: statistical, source study and historical demographic research)  

211 - 219

Залєвський В. В.Мемуари учасників Другої світової війни як джерело до вивчення Корсунь-Шевченківської операції (24.01-17.02. 1944)

(Memoirs of veterans of the Second World War as a source on studying of Korsun-Shevchenkovsky operation (24.01 - 17.02. 1944) 

219 - 232 

Стрижова І. А.Статути Одеського товариства історії і старожитностей як джерело вивчення його пам'яткоохоронної діяльності

(The statutes of the Odessa society of history and antiquities as a source for investigation its activity in protection of relics of the past) 

232 - 239 

Тоцький П. М.Термінологія законодавства Конституанти як відображення нового поня-тійного апарату права, соціальних змін в політиці та релігії Франції

(Terminology of the legislation of the constituent assembly as a reflection of a new conceptual apparatus of law and social changes in politics and religion of France) 

239 - 245 

Бондар Р. Д.Пам'яті Анатолія Георгійовича Загінайла

(Memory of Anatoly G. Zahinayla) 

246 - 252 

Петрова Н. О.Народний календар румунів і молдаван Буковини: аграрні звичаї та обряди у новому висвітленні: Рец.:Мойсей А. А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / Мойсей А. А. – Чернівці: ТОВ "Друк-Арт", 2010. - 304 с.: 36 іл.

(Folk Calendar Moldovans and Romanians in Bukovina, agrarian customs and traditions in the new coverage: review. Mojsej A. Agricultural customs and rituals in the national calendar South Romanian population of Bukovina / Mojsej A. - Chernivtsi LLC "Art Print" 2010 - 304 pp .: 36 ill.) 

252 - 255 

Прігарін О. А.Соціальний потенціал джерел динамічної меншини:Рец.: Мільчев В.І. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII - XVIII століття: джерелознавчий аналіз. - Запоріжжя: АА Тандем, 2008. - 369 с., іл.

(The social dynamic potential sources of minorities: review Milchev .: V. Social History of Zaporizhzhya Cossacks late XVII - XVIII century: Source study analysis. - Brussels: AA Tandem, 2008. - 369 p., Il.) 

255 - 259