Випуск 20, 2009

Записки історичного факультету, Вип. 20, 2009

Зміст3-6

Гпавенчук А. В. Планіграфія, мікростратиграфія та літологія культурного шару виробничої ділянки на пізньопалеолітичному поселенні Анетівка 2

(Spatial, micro-layer stratigraphy and lithology analysis of the cultural layer site of Anetovka 2) 

7-25

Златова Г. І. Деякі аспекти традиційної весільної обрядовості болгар в дослідженнях болгарських науковців

(Some aspects of traditional wedding ceremonies Bulgarian sin the proceedings Bulgarian researchers)

25-38

Кіосак Д. В. Стратегії життєзабезпечення мешканців європейського узбережжя Егейського моря в добу мезоліту

(Subsistence strategies of European aege an sea сoast in habitants during the Mesolithic)

 39 - 53

Кожолянко Г. К. Поховальний обряд українців на західноукраїнських теренах V-XVII ст.  

(Funeral ritual rites of the West-Ukrainians 5 -17 th centuries) 

54 - 69

Мельнікова К. С. Формування та історія дослідження корпуса теракот Нижнього Подністров’я

(The forming and the history of investigation of the terracotta’s collection of archaeological sites of Lower Dniester)

 69 - 78
 
(Technology manufacture of burins at Upper Paleolithic site Anetovka 2)
78 - 90

Асанова У. К. Державний палац — музей тюрко-татарської культури в м. Бахчисараї: нові дані з архівів Російської Федерації

(National palace-museum of Turk and Tatar culture in Bakhchisaray city: new data from Russian Federation archives) 

91 - 103
 
(The Kherson Diocese in the beginning of XX century) 
103 - 113

Лекар А. М. Українська національна свідомість у світлі боротьби за владу в Балтському повіті Подільської губернії в 1917-1921 рр.

(The Ukrainian national conscience in the conditions of struggle for the power in balta district of Podil province in 1917-1921 years)

113 - 129

Міронова І. С. Українська пошта в період правління Анни Іоанівни (1730-1741 pp.)  

(Ukrainian mail in the period of rule of Anna Ioannovna (1730-1741 years)

129 - 141

Мисечко А. І., Хмарський В. М. Віталій Боровик в українському національному русі: «одеський слід»

(Vitalii Borovyk in the Ukrainian national movement: «the Odesa trace») 

141 - 158

Михайленко Н. В. До історії створення Одеського Англійського Клубу (1830-1860-ті p p . )

(То the history of Odessa English club foundation (1830-1860)

158 - 166

Полторак В. М. Азово-чорноморська торгівля як чинник взаємин Війська Запорізького та Війська Донського доби Нової Січі (1734-1775 роки)

(Azov-Black sea trade market as a factor of relations between Vijs’ko Zaporoz’ke and Vijs ’ko Dons’ke (1734-1775)

167 - 182

Ходак І. Роль богословського наукового товариства у розвитку богословської науки у 20-30 pp. X X ст.  

(The role theological scientific society plaid in the development of theological science in 1920-1930 of the 20 century) 

183 - 187

Хромов А. В. Політика Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора II. Є. Коцебу щодо козацьких військ Південної України

(Policy of New Russia and Bassarabia governorgeneral P. E. Kotzebue in relation to the Cossack troops of Southern Ukraine) 

188 - 195

Барвінська П. І. Історія Східної Європи з перспективи німецької Швейцарії

(History of Eastern Europe from the German Switzerland perspective) 

196 - 213
(United Nations military forces and their law supporting on Cyprus in 1964) 
 
214 - 225

Петрова Н. О. Про суворовські принципи виховання

(About Suvorovsky principles of education) 

225 - 229

Cухушин М. П. Еволюція реформи Збройних Сил Російської Федерації 1993-1996 pp.: Політичний аспект

(Evolution of the reform of the armed forces of the Russian federation 1993-1996: political aspect) 

229 - 237

Вінцковський Т. С. Громадсько-політична діяльність Всеволода Голубовича в Одесі (до біографії прем’єр-міністра УНР)  

(Socio-political activity of V. Holubovych in Odesa (to prime-minister’s biography of Ukrainian national republik) 

238 - 250

Ковальчук С. В. Комітет партії «Народної свободи» в Одесі. Жовтень 1905 — квітень 1906 pp.

(На матеріалах газети «Одесский листок») (Committee of party of national freedom in Odessa. October 1905 — April 1906 (on the basis of Odessa news paper «Odessa leaflet»)

251 - 259

Кушнір В. Г. Румунські «монографії» як історико-етнографічне джерело

(Romanian «monographs» as historical and ethnographic sources) 

260 - 266

Музичко О. Є. Рід Смоленських в історіографічному процесі середини XIX — першої третини XX ст.  

(Smolensky dynasty in historiographic process of the media of the XIX — the beginnings of the XX-th centuries) 

266 - 283
 
(The memories of 1932-1933 famine witnesses as a historic source (on the materials of Bilyaivskiy district Odessa region) 
283 - 300

Урсу Д. П., Петровський Е. П. Особливості науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і студентів історичного факультету Одеського державного університету в 1934-1941 роках

(Features the research work of teachers and students of historical faculty of Odessa state University in 1934-1941 years) 

300 - 312
 
(I.V. Bruyako, A.N. Dzigovsky, N.M. Sekerskaya. Nikoniy the Roman period / Materials on the Archeology of the Northern Black Sea. - Vol. 10 (monographic series № 1). Odessa: SMIL, 2008. - 224 p. (Extended review and comments) 
 
313 - 347