Документи у відкритому доступі

Білецька Сюзанна

Юріївна

Варіативність просодичних параметрів в мовленні британської молоді (інструментально-фонетичне дослідження)

10.02.04  – германські мови

 

26 травня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

Билінська Олександра Сергіївна

Агітаційні жанри українського політичного дискурсу: сугестивний і лінгвопрагматичний аспекти

10.02.01 – українська мова

26 травня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Лектоваров Костянтин Сергійович

Вербалізований концепт SECURITY в англомовній  картині світу

10.02.04  – германські мови

 

26 травня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Бистров

Яків Володимирович

Біографічний наратив у лінгвокогнітивному вимірі (на матеріалі англомовної прози ХХ – початку ХХІ століть)

10.02.04  – германські мови

20 квітня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

Міщенко

Тетяна Віталіївна

Когнітивно-риторичні функції фразеологізмів в англомовному журнальному дискурсі

10.02.04 – германські мови

20 квітня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Бербер

Наталя Миколаївна

Поетонімія в структурі ідіостилю Марії Матіос

10.02.01 – українська мова

23 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація 

ДОДАТКИ

Відгук

Відгук

Нахапетова Ольга Віталіївна

Номени на позначення родинних стосунків у сучасній українській мові: психолінгвістичний і етнолінгвістичний аспекти

 10.02.01 – українська мова

23 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Бялик

Олена

Євгенівна

Соціофонетичний аспект мовлення британських поп-музикантів (інструментально-фонетичне дослідження)

10.02.04 – германські мови

24 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Никитченко Катерина

Петрівна

Оказіональне словотворення в англомовному постмодерністському тексті: лінгвокогнітивний аспект

10.02.04 – германські мови

24 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Завальська Любов Володимирівна

Комунікативні стратегії і тактики в політичному інтерактиві: лінгвопрагматичний аспект

10.02.01 – українська мова

23 лютого 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Поліщук Світлана

Сергіївна

Міждіалектна взаємодія говорів середньонадбузького ареалу

 10.02.01 – українська мова

23 лютого 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Краснобаєва-Чорна

Жанна

Володимирівна

Фраземна аксіологія: категоризація і рівнева структурованість

10.02.01 – українська мова;

10.02.15 – загальне мовознавство

24 лютого 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

Березіна

Юлія

Олександрівна

Фонетико-фонологічний статус зімкнених приголосних /b, d, gp, t, k/ у німецькій мові (діахронічне дослідження)

10.02.04 – германські мови

24 лютого 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

ЩЕРБАК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
ДИСКУРС НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-НОВИН: ЛІНГВОРИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
 
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
 

27 жовтня 2016

НОВАКОВСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «BLOOD» В АНГЛОМОВНІЙ НАЇВНІЙ ТА НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 
Спеціальність 10.02.04 – германські мови

28 жовтня 2016

БІЛЕЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

ГРАФОСЕМІОТИЧНЕ КОДУВАННЯ НАРАТИВНОЇ ПОЛІФОНІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
 
Спеціальність 10.02.04 – германські мови

27 жовтня 2016

ГАЛЯНТ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Соціофонетична варіативність мовлення афроамериканської спільноти (інструментально-фонетичне дослідження) 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

 
 

28 жовтня 2016

Мікава 
Нана Михайлівна
 
 Концепт HAIR в англомовній картині світу
 
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
 
 
 28 жовтня 2016

 

МОНАХОВА

Тетяна

Василівна

Сучасні стратегії текстотворення в українській мові

10.02.01 – українська мова

24 березня 2016

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ІГНАТЕНКО

Діана Анатоліївна

 

Типологія форм і динаміка українських говірок півночі Молдови

 10.02.01 – українська мова

24 березня 2016

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ЧЕСНОКОВА

Марина

Валеріївна

Просодична динаміка вікових, гендерних та регіональних груп англомовної спільноти (інструментально-фонетичне дослідження)

10.02.04 – германські мови

25 березня 2016

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

МІКРЮКОВА

Катерина

Олександрівна

Лексико-семантичне поле "Місто" в художній прозі письменників-постмодерністів

10.02.01 – українська мова

25 березня 2016

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Дмитрієв Сергій Вікторович

Когнітивно-ономасіологічний аналіз номінацій особи у сучасних українських соціолектах 10.02.01 – українська мова

Диссертация

 

15 жовтня 2015

Шаніна Ольга Сергіївна

Медичний дискурс: комунікативно-прагматичний і сугестивний аспекти 10.02.01 – українська мова

 
 
 

15 жовтня 2015

Талавира Наталья Михайловна

Безартиклеві прийменникові звороти сучасної англійської мови: когнітивно-дискурсивний аспект 10.02.04 – германські мови

 
 
 

16 жовтня 2015

Терехова Лілія Володимирівна

Газетний макротекст: єдність категорій ЧАС, ПРОСТІР, ЛЮДИНА в публікаціях про кризову ситуацію (на матеріалі англомовної періодики) 10.02.04 – германські мови

 
 
 

16 жовтня 2015

 

Документи у відкритому доступі:

Коляса Олена Василівна

Стилістичні та когнітивно-семантичні механізми творення ігрового абсурду в англомовному фентезійному оповіданні

10.02.04 – германські мови

12 листопада 2015

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Вдовиченко Наталія Володимирівна

Вербалізація морально-етичних концептів в українській мовній картині світу

10.02.01 – українська мова

13 листопада 2015

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Стрій Людмила Іванівна

Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти

10.02.01 – українська мова

13 листопада 2015

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

Документи у відкритому доступі:

Джуматій

Ольга

Олегівна

Лексико-семантичне поле "FACE" в сучасній англійській мові та мовленні

10.02.04 – германські мови

17 грудня 2015

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Копчак

Маріанна

Миколаївна

Мовленнєвий етикет англійськомовного постколоніального персонажа (функційно-синергетичний підхід)

 10.02.04 – германські мови

17 грудня 2015

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Яремко

Ярослав

Петрович

Концептуальні поняття сучасної політології: лінгвокогнітологічний аспект

10.02.01 – українська мова

18 грудня 2015

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

Корнєлаєва

Євгенія

Валеріївна

Варіативність професійних просодичних особливостей мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі інтерв’ю з політиками, акторами, дикторами телебачення)

10.02.04 – германські мови

18 грудня 2015

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

Документи у відкритому доступі:

 

КАРП

Матра

Андріївна

Текстотвірні ознаки когезії та когерентності в англійських мультимодальних літературних казках (на матеріалі творчості Філіпа Арда)

10.02.04 – германські мови

23 червня 2016

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

КОВАЛЬСЬКА

Наталя Анркадіївна

Синтаксичні засоби репрезентації категорії експресивності в економічному дискурсі

 10.02.01 – українська мова

23 червня 2016

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

КАРПЕНКО

Максим

Юрійович

Онімний простір Інтернету (на матеріалі англомовних сайтонімів)

10.02.04 – германські мови

24 червня 2016

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

СЕРЕБРЯКОВА

Валерія

Вадимівна

Концептуалізація поетонімосфери циклу романів С. Мейер "Сутінки"

10.02.04 – германські мови

24 червня 2016

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук